Chăm sóc sức khỏe gia đình

Sau 18 tuổi vẫn có thể tăng chiều cao nếu bạn áp dụng đúng cách

vẫn phải như giai đoạn 6 -18 tuổi vì hệ thần kinh tuy đã hoàn chỉnh nhung vẫn cbn bổ sung nghĩa là sữa động vật và dầu hay đậu mề và rau quả tưoi vẫn cồn cần thiết dể đáp úng cho hệ thần kinh hoạt động tuy ở số luợng ít hon.

Tóm lại thức ăn uống cần cho trí nhớkhông khó tìm lắm nhưng ta biết sử dụng đúng lúc, cho tùng giai đoạn phát triển của hệ thần kinh và hoạt động của chúng.

Đối vói nguòi truỏng thành va lớn tuổi, thúc ăn tăng cutmg trí nhớ vẫn như ăn uống bình thứbng va bổ túc thêm mỗi ngay 1 ly sũa, 1 quả trúng gà, vịt (trung bình 5 trứng mỗi tuần) và ăn nhiều đậu, mề, rau quả tưoi là đủ.

Thuốc tăng trí nhớnếu cần, cho học sinh cấp 2 trở lên và nguòi lón là, uống thêm mỗi ngày 1 viên đa sinh tô khoáng chất để bổ sung vi chất dinh duõng ma các bữa ăn hàng ngày chưa cung cấp đủ ma thôi. ❖